Rekrutacja

Projekt skierowany do 2 600 osób w wieku 18-65 lat, które uczą się/pracują/mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim, wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największą potrzebę w dostępie do edukacji, w tym w szczególności osoby 50+ i o niskich kwalifikacjach.

Grupę docelową (GD) stanowić będą:
a) osoby o niskich kwalifikacjach – 650 os.
b) osoby w wieku powyżej 50 lat – 656 os.
c) osoby z obszarów wiejskich – 390 os.
d) osoby z niepełnosprawnościami – 130 os.
e) osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – minimum 780 os.
f) osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego – minimum 780 os. W wyniku otwartej rekrutacji liczba osób z niepełnosprawnościami, z obszarów wiejskich, w wieku powyżej 50 lat i o niskich kwalifikacjach może ulec zmianie.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) jest osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, która z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności;
b) uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
c) należy do grupy defaworyzowanej, tj. wykazuje największą lukę kompetencyjną i posiada największą potrzebę w dostępie do edukacji.

Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:
a) jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła działalność),
b) jest osobą w wieku powyżej 25 roku życia, która spełnia przynajmniej jedną z przesłanek tj.: posiada niskie kwalifikacje, jest osobą z niepełnosprawnościami lub jest w wieku powyżej 50 roku życia – w zakresie kursów prowadzących do nabycia kompetencji cyfrowych lub uzyskania kwalifikacji cyfrowych.

Nabór do projektu został rozpoczęty w dniu 27 czerwca 2022 r. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, na całym obszarze obj. wsparciem tj. na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego, do 11/2023 lub wyczerpania liczby miejsc.

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce „do pobrania”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu oraz punktach kontaktowych:

1.Krajowa Izba Gospodarcza

Punkt kontaktowy w Bydgoszczy Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Grodzka 22 85-109 Bydgoszcz tel.: 22 630 98 66, 724 560 015; e-mail: akademiakwalifikacji@kig.pl

Osoby z obszarów powiatów: m.Bydgoszcz, bydgoski, tucholski, sępoleński, nakielski

2.ADN Akademia Biznesu sp. z o.o.

Punkt kontaktowy w Grudziądzu ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz tel: 22 208 26 73; 697 242 808; adres e-mail: projekt@akademiakwalifikacji.com.pl

Punkt kontaktowy we Włocławku ul. Mikołaja Reja 4, 87-800 Włocławek tel: 795 223 333; adres e-mail: projekt@akademiakwalifikacji.com.pl

Osoby: z obszarów powiatów świecki, m.Grudziądz, grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, żniński, innowrocławski, aleksandrowski, lipnowski, mogieliński, radziejowski, włocławski, m.Włocławek

3.Izba Przemysłowo-Handlowa

Punkt kontaktowy i Biuro Projektu w Toruniu ul. M. Skłodowskiej- Curie 41, 87-100 Toruń telefon: 56 658 62 90 a-mail: biuro@iph.torun.pl Osoby z powiatów: m.Toruń, toruńskiego, m. Rypin, rypińskiego.

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024